دکــر امیــر مســعود انوشــفر در دانشــگاه شــهید بهشــتی ( ملــی ســابق ) معــماری را آغــاز نمــود، بعلــت انقــاب فرهنگــی ادامــه تحصیــل وی چنــد ســالی بــه تعویــق افتــاد ، بــرای دکــری آمایــش سرزمیــن گرایــش شهرســازی بــه فرانســه ســفر کــرد و بــه مــوازات آن کارشناســی معــماری خــود را معــادل ســازی نمــود ، و از همیــن جــا وارد کادر دانشــگاهی شــد . بعــد از اتمــام تحصیــات ، متاســفانه بعلــت بیــماری همرشــان مــدت زمــان بیشــری را در فرانســه ســپری نمودنــد. ســپس وی اولیــن حرکــت خــود را بــه همــراه شرکای خــود بــا شرکــت در مســابقه طراحــی ســینما آزادی آغــاز نمــود ، و برنــده نیــز شــدند ، منتهــی بــرای درمــان بیــماری همرشــان بــه فرانســه بازگشــتند و بــه همیــن علــت اجــرای پــروژه ســینما آزادی بــه نفــرات بعــد محــول شــد . مــدت زمانیکــه در دانشــگاه مشــغول بــه تدریــس بــود، تحولاتــی در دانشــگاه معــماری آن زمــان صــورت گرفــت مــن جملــه بــا همــکاری ســید محمــد بهشــتی ، حاجــی زرگــر و نهایــی گرایــش جــدی در زمینــه معــماری ایــران آغــاز شــد ، و در هــمان ســال هــا بــود کــه کاشــان را کشــف نمــود . کشــف کاشــان در حقیقــت دریچــه ای بــود بــه عظمتــی از یــک معــماری ، کــه متاســفانه بــه حــال خــود رهاشــده بــود. تحــول دیگــری کــه در دانشــکده معــماری صــورت گرفــت ، گــردآوری مجموعــه گنــج نامــه، بعنــوان بخشــی از برنامــه آموزشــی دانشــکده معــماری بــود . از هــمان ســال بــه بعــد پــروژه هــای وی اکــرا در کاشــان ، طبس ، اســالم گیــان و برای احیــای معــماری ایــن مناطــق بــود ، در نتیجــه معــماری بومــی یکــی از دغدغــه هــای ایشــان شــده بــود ، البتــه ایــن بیانگــر مخالفــت وی بــا مدرنیســم نبــود بلکــه معتقــد اســت مدرنیســم بایــد بــه معــاصر شــدن خــود برســد و لازمه معــاصر نمودن معــماری ایرانــی ، شــناخت کامــل معــماری ایرانــی مــی بــا شــد ، تا شــناخت کامــل معــماری ایرانــی و درک عمیــق آن وجود نداشــته باشــد ، نمــی تــوان گامــی درجهــت معــاصر نمــودن معــماری ایرانــی برداشــت. طــی جلســاتی کــه بــا معمارانــی
گفتگــو بــا دکتــر امیــر مســعود انوشــفر
کــه مبنــای کار و مطالعاتشــان معــماری فاخــر ایرانــی اســت ، داشــته انــد ، جویــای آن شــدند کــه چــرا شــناخت خــود را نســبت بــه معــماری ایرانــی بــه تکامــل نرســانده انــد ، تــا بتواننــد شــکاف ایجــاد شــده در ایــن زمینــه را کاهــش دهنــد و دوبــاره معــماری فاخــر ایرانــی را ترویــج دهنــد و یــا از آن الهــام بگیرنــد ، کاری کــه تادائــو آنــدو انجــام مــی دهــد. در واقــع حقیقــت عــدم شــناخت معــماری فاخــر ایرانــی مــی باشــد کــه نتیجــه آن در معــماری بناهــای شــمال شــهر تهــران بــه وفــور مشــاهده کــرد. معمارانــی همچــون عبدالعزیــز فرمانفرمائیــان و فیــروز فیــروز کــه در طــول تاریــخ شــهر تهــران معــماری فاخــر انجــام داده انــد ، عمدتــا افــرادی بــوده انــد کــه خــود بخشــی از جامعــه بــوده انــد , و ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مــردم داشــته انــد، کــه متاســفانه امــروزه ایــن ارتبــاط قطــع گردیــده اســت و در نتیجــه تقلیــد کورکورانــه و بــی محتــوا در بناهــا جــای معــماری فاخــر ایرانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت و اینگونــه اســت کــه ایــن روزهــا بــه بــی هویتــی بــارزی در معــماری ایــران رســیده ایــم وتــاش مــا ایــن اســت کــه بــه گونــه ای در مقابلــه بــا ایــن مســیر حرکــت کنیــم. دربخــش جهانگــردی و توریســم تجربــه هایــی دربازســازی نوســازی و احیــا خــارج از ایــران داشــته انــد کــه خانــه هــا و قرهــای قدیمــی بــه محــل هــای اقامتــی تبدیــل مــی کردنــد ، بخــش دیگــر کــه مربــوط بــه فعالیتهــای داخلــی اســت ،ســازماندهی فضاهــای داخلــی برحســب تغییــرات مــی باشــد.

گفتگو با دکتر انوشفر را میتوانید از طریق فصلنامه معماری ایرانی مطالعه نمایید .

 

فصلنامه معماری ایرانی

 

 

فصلنامه معماری ایرانی شماره دو منتشر شد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!