92-10-30 Final poster A4

زمان : 7 و 8 اسفند 1392

مکان :  تهران، مرکز همایش های بین المللی رایزن

برگزار کنندگان » موسسه بین المللی مطالعات راهبردی معماری ایران و شرکت هربرز

 

مقدمه

شهر و بنا در طول تاريخ بشري بستري مناسب براي تجسم بخشي به باورهاي انساني بوده است؛ از طرفي، تكثر‌گرايي و اجتناب از تبعيض‌هاي اجتماعي، جنسيتي، سني، نژادي و غيره، در تمامي جوامع معتقد به نظام هاي مردم سالار عصر حاضر از جمله مهمترين باورها و رويكردها به حساب مي‌آيد. چنين است كه اين نوع نگاه در ايران اسلامي كه همواره به عنوان يكي از جوامع معتقد به مردم سالاري ديني مطرح بوده‌است نيز مورد توجه بوده و از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

از سوي ديگر تأكيد بسيار بر تنوع اجتماعي، احترام به نيازهاي متفاوت زنان و مردان و اجتناب از هرگونه همگون‌سازي و در يك كلام  آگاهي به گوناگوني شيوه‌هاي زيست، از جمله مشخصه‌هاي عصر حاضر است؛ براين اساس، شهر و بنا مي‌بايست ظرفيت مناسبي براي دربرگيري گروه‌هاي مختلف اجتماعي را به شيوه اي برابر، در خود، ايجاد نمايد. اينگونه است كه اخيراً مسائل مربوط به زنان در كشور ايران نيز با هدف دستيابي به شرايط عادلانه در تمامي عرصه هاي زندگي بسيار مورد بحث و موضوعي براي انديشيدن قرار گرفته است.

اين شيوه انديشيدن كه قائل به منافع و نيازهاي متفاوت زنان و مردان است، افق تازه‌اي از گوناگوني اجتماعي و حركت از تمايز اجتماعي به سوي تفاوت اجتماعي را در برابر انسان قرن بيست و يكم مي‌گشايد و اين گوناگوني و تفاوت‌هاي اجتماعي نه تنها در سطح فردي بلكه در گفتمان و روابط اجتماعي به چشم مي خورد.

علاوه بر آن نگاه توسعه‌گرا به آينده اين سرزمين نيز موجب‌شده‌است كه مسائل زنان با هدف دستيابي به شرايط عادلانه در تمامي شئون حيات جمعي ايرانيان، مورد بحث و انديشه ورزي قرار گيرد؛ اينجاست كه نقش زنان بسيار مهم جلوه مي‌كند. به گونه‌اي كه آنان مي‌بايست با آگاهي كافي از وضعيت خود در جوامع كنوني به همراه مردان، سعي در ارائه راهكارهاي مناسب و برنامه‌هاي عملي در راستاي بسترسازي حوزه عمومي براي پذيرش تنوع‌ها و تفاوت‌ها به منظور پاسخ گويي به تمامي گروههاي اجتماعي و همچنين برقراري مشاركت همگاني نموده و گام‌هاي مهمي در راستاي حل مشكلات رويه‌اي و ماهوي كنوني كه ريشه در عدم توازن و تعادل در تعريف فضاي معماري و شهري دارد، بردارند. همچنين به ايفاء نقش مؤثر خويش در حوزه معماري و شهرسازي همت گمارند.

اين كنفرانس سعي برآن دارد كه بستري مناسب براي گفتگوي زنان و مردان معمار، شهرساز، برنامه‌ريزان حوزه شهري، جامعه شناس و‌… در باب مسائل و مشكلات رويه‌اي و ماهوي فضاهاي شهري و معماري ايران فراهم آورد. بستري كه در آن از يك طرف نقش زنان در حوزه‌هاي متنوع حرفه‌اي و تأثير‌گذار بر معماري، طراحي و برنامه ريزي شهري، نظير مهندسين مشاور، آتليه‌ها، مطبوعات و سازمانهاي اداري و حوزه‌هاي آكادميك نظير دانشگاهها و…‌مورد تحليل و بررسي قرار گيرد (بعد رويه اي) و از سوي ديگر مناسبات فضا و جنسيت در فضاهاي شهري و معماري ايران و جهان از منظر چگونگي بسترسازي براي حضور و كنش فعال زنان در جامعه مطرح گردد (بعد ماهوي).

اهداف برگزاري همايش:

الف: تعريف مفهوم جنسيت و ارتباط آن با فضا (از تئوري تا عمل)

مفاهيمي كه كارشناسان امر مي‌بايست با هدف عبور از كوري جنسيتي به سوي احترام گذاشتن به گونه‌هاي متنوع زيستي و قبول نمودن تفاوت‌ها در طراحي و برنامه‌ريزي از آن بهره گيرند.

ب: بحث‌و‌گفتگو در خصوص چالش‌هاي حضور زنان در نقش‌هاي تأثير‍‌گذار و مديريتي در جامعه حرفه‌اي كنوني ايران با هدف توانمندسازي آنان در اين مهم (از بخش خصوصي تا دولتي).

زنان و مردان در كنار هم نيازمند درك عميق تفاوت‌ها هستند تا بتوانند به جامعه‌اي خالي از كوري جنسيتي دست يابند. در ‌اين‌راستا توانمندسازي زنان و آگاهي بخشي به حوزه‌هاي متعدد حرفه‌اي و دانشگاهي جهت ورود زنان به رده‌هاي مديريتي و سياستگزاري كشور از اهم مسائل است.

گروه‌هاي هدف:

1-     مديران شهري

2-     معماران، شهرسازان و طراحان داخلي حرفه‌اي

3-     مديران و افراد مؤثر در تشكل‌هاي حرفه‌اي (مهندسين مشاور، آتليه‌هاي طراحي، مؤسسات آموزشي و پژوهشي)

4-     پژوهشگران، محققان و اساتيد دانشگاه

دستاورد همايش:

 • ايجاد و الحاق گفتماني جديد به گفتمان غالب معماري و شهرسازي معاصر ايران با نگاهي به منطقه خاور‌ميانه و جهان
 • ايجاد شبكه‌اي مؤثر از زنان موفق معمار و شهرساز در حرفه‌ها و دانشگاه‌ها براي ايجاد هم‌افزايي لازم در شناخت مسائل و مشكلات زنان و يافتن راهكارهايي منطبق با شرايط روز ايران
 • ايجاد لايه شناختي جديد تحت عنوان جنسيت و فضا براي تمامي حرفه‌مندان و اساتيد دانشگاه به منظور دستيابي به فضاهاي قابل حضور، زيست و كنش براي تمام افراد هم در آموزش، هم در طراحي
 • ايجاد گفتمان ميان رشته‌اي ميان طراحان و جامعه شناسان در راستاي ايجاد فضاهايي با ظرفيت‌هاي حداكثري
 • تلاش براي ارتقاءآگاهي زنان معمار شهرساز و توانمندسازي آنان در راستاي نقش آفريني مؤثر در جامعه و در پست‌هاي مديريتي

كنفرانس معماري، زن وشهر، شامل 2 محور اصلي و محورهاي فرعي متنوع است كه عبارتند از:

 

الف: تأثيرمتقابل جنسيت و فضا

– فضاهاي كنوني زندگي با توجه به ساختار جنسيتي تغيير يافته در بستر كنوني ايران

– دفاع مقدس و نقش و تأثير زنان در فضاي عمومي

– تأثير متقابل جوامع اسلامي و نقش فعال زنان در فضاي عمومي و خصوصي

– نحوه شكل گيري فضاهاي كالبدي خصوصي و عمومي در طول تاريخ در ايران تحت باورهاي جنسيتي

– سمبل‎ها و نشانه‌هاي باورهاي جنسيتي در مكان‌ها و فضاهاي معماري و شهري (تمركز روي ايران و جهان)

– ساختار جنسيتي و فضاهاي معماري و شهري ايران (بررسي مواردي چون ترس، خشونت، تحرك‌پذيري و …)

– زنان و فضاي شهري و معماري از منظر جنسيتي (نظير دانشگاه‌ها، پاساژها و …)

– تحصيلات زنان، و تأثير آنان بر شكل گيري و سازمان يابي فضاهاي عمومي و خصوصي

– رويكرد جوامع اسلامي در پاسخگويي به نيازهاي زنان و مردان در طراحي فضاي معماري و شهري از گذشته تا حال

– فضاهاي تك جنسيتي (ازمنظر كارايي، گروههاي اجتماعي كاربر آن، …)

– جنبش‌ها و نگرش‌هاي معماري حال حاضر دنيا و ايران با تأكيد بر گرايش‌هاي جنسيتي

– الگوها و ساختارهاي رفتاري و فضايي ناشي از حضور فعال زنان در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و …

– الگوها و ساختارهاي رفتاري و فضايي و زندگي روزمره (نظير وظايف خانگي، تفريحات و …)

– تأثير فضاي خانه در موفقيت زنان (به خصوص زنان معمار)

ب: واكاوي رابطه زن و جامعه معماري

– بررسي كيفي و كميحضور زنان در جوامع آكادميك و حرفه‌اي معماري

– مقايسه ايران و ديگر كشورها از منظر ميزان فعاليت زنان معمار در لايه‌هاي متنوع فكري، مديريتي و اجرايي

– زنان و ميل و گرايش آنها به حوزه‌هاي متنوع معماري (مهندسين مشاور، ادارات و دانشگاه‌ها)

– زنان و گرايش به ورود در رشته معماري در مقاطع گوناگون تحصيلي

– گرايش دختران و پسران به دروس ارائه شده در رشته معماري در طول تحصيل

– گرايش و گستره متنوع شغلي منتخب ميان معماران مرد و زن پس از فارغ التحصيلي (از نظر مقياس، بازدهي كوتاه مدت يا بلند مدت، جامعه حرفه اي مرتبط، ميزان خلاقيت و…)

– حق الزحمه زنان و مردان در عرصه‌هاي متنوع كاري معماري در مقايسه با يكديگر

– مسابقات جوايز معماري در ايران و ديگر جوامع از منظر ميزان حضور و نسبت برندگان زن به مرد (چرايي، چگونگي و…)

– مطبوعات معماري و جنسيت (نسبت حضور زنان در لايه‌هاي تصميم سازي و اجرايي، گرايش‌ها و حوزه‌هاي مورد بحث و…)

– مديران شهري و تحليل تفاوت‌هاي نگرشي و كنشي از منظر جنسيت

– زنان و حضور كمي و كيفي آنان در طرح هاي پژوهشي و عرصه آكادميك معماري و شهرسازي

مشخصات كنفرانس:

كنفرانس” معماري، زن و شهر”، به عنوان بستري براي چالش ميان معماران، شهرسازان، جامعه شناسان و صاحب نظران در عرصه فضا و جنسيت و همچنين تحليل مناسبات زنان و مردان معمار با جامعه، از معماران، شهرسازان و جامعه شناسان معتبر ملي و بين المللي اين عرصه دعوت به عمل آورده است تا با گفتماني همه جانبه پيرامون موضوع مذكور، به ايجاد راهكار و بررسي مشكلات و مسائل موجود در اين زمينه بپردازد، از اين رو سعي شده است از همه صاحب‌نظران معتبر در عرصه معماري، شهرسازي، جامعه شناسي و جغرافياي انساني، در قالب پنل هاي جنسيت و فضا و حرفه و زن (مطبوعات، دانشگاهها و مهندسين مشاور و ادارات) استفاده گردد.

سخنرانان، اعضاي پنل، هيئت علمي:

رياست همايش: دكتر ايرج اعتصام

دبير علمي: دكتر شادي عزيزي

 برگزاری اجرایی همایش : رامین آذرمنش

هيأت علمي:   دكتر ايرج اعتصام، دكتر پرويز پيران، دکتر نعمت ا… فاضلي، دكتر گيتي اعتماد، دكتر فرح حبيب، دکتر علی غفاری ، دكتر حامد مظاهريان، دكتر مصطفي بهزادفر، دكتر مينوش صدوقيان زاده، دكتر مسرت اميرابراهيمي، دكتر شادي عزيزي، دكتر حميدرضا موسوي

 • سخنرانان پنل جنسيت و فضا:                            دكتر مينوش صدوقيان زاده، دكتر نيره طهوري، دكتر ترانه يلدا،دكتر شادي عزيزي ، آرش بصيرت ، رضا ارجمند  ،معصومه میرصفا 
 • سخنرانان پنل مطالعات فرهنگي جنسيت و فضا:     دكتر پرويز پيران، دکتر نعمت ا… فاضلي، دکتر سعيد ذکايي،دکتر محمود شارع پور
 • سخنرانان پنل زن و حرفه:                                دكتر گيتي اعتماد، رامبد ايلخاني، فريار جواهريان، فريده صائبي، دكتر حميدرضا موسوي
 • سخنرانان پنل دانشگاه و ادارات و مديران:           الهه رادمهر، دكتر فرح حبيب، دكتر زهرا صدراعظم نوري، دكتر حامد مظاهريان،دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر علی غفاری
 • سخنرانان نماينده دولت و شهرداري:                  شهيندخت مولاوردي (معاونت رياست جمهوري در امور بانوان)، دكتر پيروز حناچي (معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي

شورای راهبری همایش : 

دكتر حميدرضا موسوي،دکتر شادی عزیزی ،  حسام میررحیمی ، نوید گنجی ، رامین آذرمنش 

کمیته اجرایی همایش:

 ایلیار رهبر آزادی، هيرو تاكئوچي، رامين آذرمنش، طاهر ميرحيدري، سپهر تربتي، وحيد تركاشوند، مهجبين فتاحي، الهه رسايي، مرتضی عبادی ، سلماز توکلی ، مهشید اولیایی

اعضاء گروه پژوهش: هدي مدد، خورشيد مظاهري، لعيا ميري، مريم عباسي، آرزو خامسي، ستاره صدقي، مريم كاظمي، فرناز فرشاد، عليرضا دلپذير، شاهين قاسم پور شهرياري، شيرين مشيري، مرجان شجاعي، حميده دباغي، مهرداد توفيقي طهراني، محمدرضا ترابي، خانم خبازيان،ماهان مهرورز

همگام با كنفرانس:

 • نمايشگاه آثار معماران برتر زنان معمار ايراني در عصر معاصر
 • نمايشگاه پوسترها و عكس‌هاي برگزيده از آثار دريافت شده براي كنفرانس
 • نقد و بررسي كتاب درآمدي زنانه از شهر: ترانه يلدا، شادي عزيزي، سارا نادري

تاريخ ارسال آثار و مقالات:

حداكثر زمان پذيرش نهايي مقالات: 25 دي 1392

زمان اعلام نتايج پذيرش مقالات ارسال شده: 20 بهمن 1392

حداكثر زمان ارسال پوستر و عكس: 25 دي ماه

شیوه ارسال مقالات :

– نحوه تنظیم مقالات را از اینجا  دانلود نمایید.

– شرایظ طراحی پوستر :

موارد ذیل حتماً در تهیه پوستر رعایت شود:
 
1.      ابعاد پوستر 70×100 به صورت عمودی است.
 
2.      پوستر بايستي جذاب، گويا، مختصر و مفيد بوده و به خوبي سازماندهي شده باشد.
 
3.      پوستر بايد به صورت دو ستونی تهیه گردد تا خواندن متن آسانتر گردد.
 
4.      عنوان مقاله باید به صورتی باشد که از فاصله­اي مناسب قابل خواندن باشد. (B Nazanin 48)
 
5.      برای تفکیک، مطالب پوستر را بلوک‌بندی کنید.
 
6.       به هيچ عنوان از عکس به عنوان پس زمینه (Background) استفاده نشود.
 
7.      پوستر حاوی خلاصه بحث‌ها، شکل‌ها و نمودارها باشد و از ارائه جزییات مطالب خودداری شود.
 
8.      در تهيه پوستر از نوشتن مطالب زياد خوداری شود و در عوض سعي گردد علاوه بر ارائه مطالب بصورت استاندارد شامل (عنوان مقاله، نام نويسندگان، وابستگي نويسنده، چكيده، كلمات كليدي، متن اصلي، نتيجه گيري، پيشنهادات، منابع و مآخذ) از طرح، تصوير و اشکال و روش‌های ابداعي استفاده تا مطالب به طور پرجاذبه و در مدت کوتاهی به خواننده منتقل شده تا هدف از ارائه مقاله به صورت پوستر تأمین گردد.
 
9.      پوستر حتماً باید به زبان فارسي تهيه شده باشد.
 
10. پوسترها مي­بايست پرینت و حتماً لمينت شده باشد و از چسباندن برگه‌ها روی مقوا جداً خودداری شود.
 
11.  دبیرخانه كنفرانس از پذیرفتن پوسترهایی که فرمت را رعایت نکنند، معذور است.
 
12. چسب و ابزار لازم براي نصب پوسترها، در ورودي سالنِ محل نصب پوسترها قرار داده شده است.
 
13. برنامه زمانبندی نصب پوسترها متعاقباً از طریق سایت كنفرانس اعلام خواهد شد.

ثبت نام در کنفرانس

1- متقاضيان شرکت در همايش ابتدا نسبت به ثبت نام مقدماتي و ارائه سوابق تحصيلي، علمي، آموزشي و حرفه اي به سايت همايش اقدام مي نمايند.متعاقباً کميته علمي و اجرايي همايش، نسبت به بررسي سوابق متقاضي اقدام نموده و در صورت تاييد سوابق، مجوز ثبت نام نهايي و پرداخت هزينه ثبت نام و حضور در همايش به متقاضي را صادر مي نمايند. متقاضي پس از دريافت مجوز، براساس تعرفه فوق مي تواند اقدام به ثبت نام نهايي نمايد.

2- آخرين مهلت ثبت نام مقدماتي، 7 بهمن ماه 1392، آخرين مهلت صدور مجوز ثبت نام نهايي 15 بهمن ماه 1392 و آخرين مهلت ثبت نام نهايي 23 بهمن ماه 1392 مي باشد.

3- نويسنده سه مقاله برتر، مهمان افتخاري هر دو روز کنفرانس خواهند بود و نيازي به پرداخت هزينه شرکت در کنفرانس ندارند.

4- نويسندگان مقالات منتخب براي چاپ در کتابچه همايش در روز مرتبط با موضوع مقاله ارائه شده، مهمان افتخاري همايش خواهند بود و در صورت تمايل براي شرکت در روز ديگر همايش، برابر تعرفه فوق مي بايد نسبت به ثبت نام و پرداخت هزينه شرکت در همايش اقدام نمايند.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره و یا ایمیل دبیرخانه کنفرانس تماس بگیرید .

سایت : iranianwac.com

info@isia.ir 

 

 برای ملاحظه فیلم های توجیهی همایش زن ،معماری و شهر که دکتر شادی عزیزی به بسیاری از سوالات شما درباره موضوع این همایش پاسخ داده اند ، به لینک زیر ( کانال رسمی ویدئو های موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران ) ، مراجعه نمایید.

با سپاس

https://www.youtube.com/user/archisiair