مقدمه
شهر و بنا در طول تاريخ بشري بستري مناسب براي تجسم بخشي به باورهاي انساني بوده است؛ از طرفي، تكثر‌گرايي و اجتناب از تبعيض‌هاي اجتماعي، جنسيتي، سني، نژادي و غيره، در تمامي جوامع معتقد به نظام هاي مردم سالار عصر حاضر از جمله مهمترين باورها و رويكردها به حساب مي‌آيد. چنين است كه اين نوع نگاه در ايران اسلامي كه همواره به عنوان يكي از جوامع معتقد به مردم سالاري ديني مطرح بوده‌است نيز مورد توجه بوده و از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. از سوي ديگر تأكيد بسيار بر تنوع اجتماعي، احترام به نيازهاي متفاوت زنان و مردان و اجتناب از هرگونه همگون‌سازي و در يك كلام آگاهي به گوناگوني شيوه‌هاي زيست، از جمله مشخصه‌هاي عصر حاضر است؛ براين اساس، شهر و بنا مي‌بايست ظرفيت مناسبي براي دربرگيري گروه‌هاي مختلف اجتماعي را به شيوه اي برابر، در خود، ايجاد نمايد. اينگونه است كه اخيراً مسائل مربوط به زنان در كشور ايران نيز با هدف دستيابي به شرايط عادلانه در تمامي عرصه هاي زندگي بسيار مورد بحث و موضوعي براي انديشيدن قرار گرفته است. اين شيوه انديشيدن كه قائل به منافع و نيازهاي متفاوت زنان و مردان است، افق تازه‌اي از گوناگوني اجتماعي و حركت از تمايز اجتماعي به سوي تفاوت اجتماعي را در برابر انسان قرن بيست و يكم مي‌گشايد و اين گوناگوني و تفاوت‌هاي اجتماعي نه تنها در سطح فردي بلكه در گفتمان و روابط اجتماعي به چشم مي خورد. علاوه بر آن نگاه توسعه‌گرا به آينده اين سرزمين نيز موجب‌شده‌است كه مسائل زنان با هدف دستيابي به شرايط عادلانه در تمامي شئون حيات جمعي ايرانيان، مورد بحث و انديشه ورزي قرار گيرد؛ اينجاست كه نقش زنان بسيار مهم جلوه مي‌كند. به گونه‌اي كه آنان مي‌بايست با آگاهي كافي از وضعيت خود در جوامع كنوني به همراه مردان، سعي در ارائه راهكارهاي مناسب و برنامه‌هاي عملي در راستاي بسترسازي حوزه عمومي براي پذيرش تنوع‌ها و تفاوت‌ها به منظور پاسخ گويي به تمامي گروههاي اجتماعي و همچنين برقراري مشاركت همگاني نموده و گام‌هاي مهمي در راستاي حل مشكلات رويه‌اي و ماهوي كنوني كه ريشه در عدم توازن و تعادل در تعريف فضاي معماري و شهري دارد، بردارند. همچنين به ايفاء نقش مؤثر خويش در حوزه معماري و شهرسازي همت گمارند. اين كنفرانس سعي برآن دارد كه بستري مناسب براي گفتگوي زنان و مردان معمار، شهرساز، برنامه‌ريزان حوزه شهري، جامعه شناس و‌… در باب مسائل و مشكلات رويه‌اي و ماهوي فضاهاي شهري و معماري ايران فراهم آورد. بستري كه در آن از يك طرف نقش زنان در حوزه‌هاي متنوع حرفه‌اي و تأثير‌گذار بر معماري، طراحي و برنامه ريزي شهري، نظير مهندسين مشاور، آتليه‌ها، مطبوعات و سازمانهاي اداري و حوزه‌هاي آكادميك نظير دانشگاهها و…‌مورد تحليل و بررسي قرار گيرد (بعد رويه اي) و از سوي ديگر مناسبات فضا و جنسيت در فضاهاي شهري و معماري ايران و جهان از منظر چگونگي بسترسازي براي حضور و كنش فعال زنان در جامعه مطرح گردد (بعد ماهوي).
اهداف
الف: تعريف مفهوم جنسيت و ارتباط آن با فضا (از تئوري تا عمل) مفاهيمي كه كارشناسان امر مي‌بايست با هدف عبور از كوري جنسيتي به سوي احترام گذاشتن به گونه‌هاي متنوع زيستي و قبول نمودن تفاوت‌ها در طراحي و برنامه‌ريزي از آن بهره گيرند. ب: بحث‌و‌گفتگو در خصوص چالش‌هاي حضور زنان در نقش‌هاي تأثير‍‌گذار و مديريتي در جامعه حرفه‌اي كنوني ايران با هدف توانمندسازي آنان در اين مهم (از بخش خصوصي تا دولتي). زنان و مردان در كنار هم نيازمند درك عميق تفاوت‌ها هستند تا بتوانند به جامعه‌اي خالي از كوري جنسيتي دست يابند. در ‌اين‌راستا توانمندسازي زنان و آگاهي بخشي به حوزه‌هاي متعدد حرفه‌اي و دانشگاهي جهت ورود زنان به رده‌هاي مديريتي و سياستگزاري كشور از اهم مسائل است.
دستاورد همايش
ايجاد و الحاق گفتماني جديد به گفتمان غالب معماري و شهرسازي معاصر ايران با نگاهي به منطقه خاور‌ميانه و جهان ايجاد شبكه‌اي مؤثر از زنان موفق معمار و شهرساز در حرفه‌ها و دانشگاه‌ها براي ايجاد هم‌افزايي لازم در شناخت مسائل و مشكلات زنان و يافتن راهكارهايي منطبق با شرايط روز ايران ايجاد لايه شناختي جديد تحت عنوان جنسيت و فضا براي تمامي حرفه‌مندان و اساتيد دانشگاه به منظور دستيابي به فضاهاي قابل حضور، زيست و كنش براي تمام افراد هم در آموزش، هم در طراحي ايجاد گفتمان ميان رشته‌اي ميان طراحان و جامعه شناسان در راستاي ايجاد فضاهايي با ظرفيت‌هاي حداكثري تلاش براي ارتقاءآگاهي زنان معمار شهرساز و توانمندسازي آنان در راستاي نقش آفريني مؤثر در جامعه و در پست‌هاي مديريتي
مشخصات كنفرانس
نفرانس” معماري، زن و شهر”، به عنوان بستري براي چالش ميان معماران، شهرسازان، جامعه شناسان و صاحب نظران در عرصه فضا و جنسيت و همچنين تحليل مناسبات زنان و مردان معمار با جامعه، از معماران، شهرسازان و جامعه شناسان معتبر ملي و بين المللي اين عرصه دعوت به عمل آورده است تا با گفتماني همه جانبه پيرامون موضوع مذكور، به ايجاد راهكار و بررسي مشكلات و مسائل موجود در اين زمينه بپردازد، از اين رو سعي شده است از همه صاحب‌نظران معتبر در عرصه معماري، شهرسازي، جامعه شناسي و جغرافياي انساني، در قالب پنل هاي جنسيت و فضا و حرفه و زن (مطبوعات، دانشگاهها و مهندسين مشاور و ادارات) استفاده گردد.
 • رياست همايش
 • دكتر ايرج اعتصام
 • دبير علمي
 • دكتر شادي عزيزي
 • برگزاری اجرایی همایش
 • رامین آذرمنش
 • هيأت علمي
 • دكتر ايرج اعتصام، دكتر پرويز پيران، دکتر نعمت ا… فاضلي، دكتر گيتي اعتماد، دكتر فرح حبيب، دکتر علی غفاری ، دكتر حامد مظاهريان، دكتر مصطفي بهزادفر، دكتر مينوش صدوقيان زاده، دكتر مسرت اميرابراهيمي، دكتر شادي عزيزي، دكتر حميدرضا موسوي
 • سخنرانان پنل جنسيت و فضا
 • دكتر مينوش صدوقيان زاده، دكتر نيره طهوري، دكتر ترانه يلدا،دكتر شادي عزيزي ، آرش بصيرت ، رضا ارجمند ،معصومه میرصفا
 • سخنرانان پنل مطالعات فرهنگي جنسيت و فضا
 • دكتر پرويز پيران، دکتر نعمت ا… فاضلي، دکتر سعيد ذکايي،دکتر محمود شارع پور
 • سخنرانان پنل زن و حرفه
 • دكتر گيتي اعتماد، رامبد ايلخاني، فريار جواهريان، فريده صائبي، دكتر حميدرضا موسوي
 • سخنرانان پنل دانشگاه و ادارات و مديران
 • الهه رادمهر، دكتر فرح حبيب، دكتر زهرا صدراعظم نوري، دكتر حامد مظاهريان،دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر علی غفاری
 • سخنرانان نماينده دولت و شهرداري
 • شهيندخت مولاوردي (معاونت رياست جمهوري در امور بانوان)، دكتر پيروز حناچي (معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي
 • شورای راهبری همایش
 • دكتر حميدرضا موسوي،دکتر شادی عزیزی ، حسام میررحیمی ، نوید گنجی ، رامین آذرمنش
 • کمیته اجرایی همایش:
 • ایلیار رهبر آزادی، هيرو تاكئوچي، رامين آذرمنش، طاهر ميرحيدري، سپهر تربتي، وحيد تركاشوند، مهجبين فتاحي، الهه رسايي، مرتضی عبادی ، سلماز توکلی ، مهشید اولیایی
 • اعضاء گروه پژوهش
 • هدي مدد، خورشيد مظاهري، لعيا ميري، مريم عباسي، آرزو خامسي، ستاره صدقي، مريم كاظمي، فرناز فرشاد، عليرضا دلپذير، شاهين قاسم پور شهرياري، شيرين مشيري، مرجان شجاعي، حميده دباغي، مهرداد توفيقي طهراني، محمدرضا ترابي، خانم خبازيان،ماهان مهرورز

  جامعه شناسی


  زنان و کارآفرینی

  زنان و کارآفرینی
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  خانواده و موفقیت معماران زن

   خانواده و موفقیت معماران زن
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  افزایش حضورپذیری زنان در شهر

  افزایش حضورپذیری زنان در شهر
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  ابعاد مشارکت زنان در توسعه ي پايدار

   ابعاد مشارکت زنان در توسعه ي پايدار
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  جنبش گسترده‌ساز طرح‌واره های زنانه

   جنبش گسترده‌ساز طرح‌واره های زنانه
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  پرواز وهنگیتن با دوبال

   پرواز وهنگیتن با دوبال
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  تاثیر جوامع اسلامی و نقش زنان در فضا

   تاثیر جوامع اسلامی و نقش زنان در فضا
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  بررسی ویژگی ها و مسائل هویتی زنان معاصر

   بررسی ویژگی ها و مسائل هویتی زنان معاصر
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  معماری


  دستاورد تفکری زنانه

  دستاورد تفکری زنانه
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  جنسیت و کیفیّت فضاهای شهری

  جنسیت و کیفیّت فضاهای شهری
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  انرژیهای مونث و مذکر در خانه رسولیان

   انرژیهای مونث و مذکر در خانه رسولیان
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  تعامل ارگونومی و معماری فضای زن محور

  تعامل ارگونومی و معماری فضای زن محور
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  زن در عرصه ی خصوصی

  زن در عرصه ی خصوصی
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  ادراک غیر بصری در معماری

  ادراک غیر بصری در معماری
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  شهرسازی


  نقدی بر فضاهای شهری مردانه

  نقدی بر فضاهای شهری مردانه
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  زن و محیط زیست، عناصر بیگانه شهر

  زن و محیط زیست، عناصر بیگانه شهر
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  تاثیر طراحی شهری بر امنیت زنان

  تاثیر طراحی شهری بر امنیت زنان
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  مشخصه های محیطی موثر بر افزایش امنیت

  مشخصه های محیطی موثر بر افزایش امنیت
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  حضور زنان در خیابان شهری

  حضور زنان در خیابان شهری
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  امنیت محیطی زنان در فضاي شهري

  امنیت محیطی زنان در فضاي شهري
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  نقش احساس امنیت اجتماعی زنان

   نقش احساس امنیت اجتماعی زنان
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  نقش فضاهای عمومی شهری

  نقش فضاهای عمومی شهری
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  شاخص های کالبدی فضای شهری برای ..

  شاخص های کالبدی فضای شهری برای ..
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  بررسی امنیت زن در بافت تاریخی

   بررسی امنیت زن در بافت تاریخی
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  بررسی دلایل حضور زنان در فضاهای شهری

   بررسی دلایل حضور زنان در فضاهای شهری
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  نقش امنیت محیطی در ترکیب جنسیتی تعاملات

   نقش امنیت محیطی در ترکیب جنسیتی تعاملات
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  بررسی رابطه دوسویه جنسیت

  بررسی رابطه دوسویه جنسیت
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  نقش كيفيت فضاهاي شهري بر زنان

  نقش كيفيت فضاهاي شهري بر زنان
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  زنان در عرصه عمومی

  زنان در عرصه عمومی
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  عدالت جنسیتی و فضاهای شهری

   عدالت جنسیتی و فضاهای شهری
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  مناسب سازی شهر برای زنان

  مناسب سازی شهر برای زنان
  کنفرانس زن،معماری و شهر

  ارسال مقاله و یادداشت


  نام و نام خانوادگی(الزامی)

  ایمیل شما (الزامی)

  موضوع (الزامی)

  تلفن همراه

  رشته تحصیلی (الزامی)

  خلاصه مقاله یا یادداشت

  آپلود مقاله