موضوع انتخابات ایران در این روزها به دلیل رخ دادن مسایل گوناگون در حیطه رد صلاحیت کاندید ها و روش برخورد دستگاه های حاکمیتی نسبت به آن  بسیار مورد بحث بوده، اما فارغ از تقارن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و همچنین مسایل سیاسی و اجتماعی مشتمل بر آن که اتفاقا محلی از اعراب نیز دارد ، نمیتوان اهمیت انتخابات شورای شهر را که نه تنها محلی سیاسی به حساب نمیاید بلکه روش برخورد مردم با آن میتواند آنچنان موثر باشد که شورای شهر را یا به نهادی مدنی و مردم نهاد با نگاهی تخصصی نسب به مسائل کیفی شهر مبدل نماید و یا همچون دوره هایی که همگی شاهد آن بودیم به حیات خلوت و غیر متخصصانی مانند ورزشکاران و هنرپیشگان و … در عرصه های سیاسی و تقسیم قدرت تبدیل گردد. لذا ما با تاکید بر رویکرد غیر سیاسی و مدنی خود نسبت به همه مسائل حزبی ، سیاسی و اجتماعی ، شهر را بستر رشد و نمو مدنیت دانسته و هر گونه نگاه سیاسی که حاکی از نوعی تقسیم قدرت (چه راست و چه چپ ) در ان باشد را مجکوم نموده و پیشنهاد میکنیم جامعه متخصص و کنشگران شهری انتخاب خود را بر اساس سابقه کنش گری و شهروند گرایی نامزد های انتخابات در شهر نمایند . لذا با شناخت از سوابق برخی از نامزد های این انتخابات حضور دکتر یاسر جعفری ( دکتری مرمت شهری و بناهای تاریخی و کنشگر و مدیر شهری ) و  دکتر علی اعطاء ( معمار و عضو فعلی شورای شهر تهران ) را در میان نامزد های شورای شهر تهران غنیمت شمرده و به نظر میرسد حضور این دو نفر در مدیریت شهری آینده تهران با توجه به سوابق مفصل اجرایی و اجتماعی امکان توسعه کیفی تهران را بیش از پیش میسر مینماید .

در پایان تاکید و پیشنهاد میگردد که مردم و نخبگان شهری ، معماری و اجتماعی عزیز در صورت صلاحدید از انتخاب بر اساس لیست های سیاسی احزاب  فاصله گرفته و توجه به سوابق کیفی و مدیریت اجرایی شهری را برای حصول شهری زیست پذیر با چشم اندازی برای همه اقشار مردم در اولویت خود قراردهند . مردم عزیز ، شهر جای کنشگری سیاسی و یا قدرت نمایی ساخت پل و بزرگراه نیست ، جای ادغام تخصص ، کیفی گرایی و خلاقیت مدیریت شهری در راستای توسعه بستری زیست پذیر برای شهروندان است ، لذا فارغ از مسایل انتخابات ریاست جمهوری 1400 ، همه شما را برای حضور در انتخابات شورای شهر ( که میتواند مدنیت و کیفیت شهرتان را تثبیت نماید ) دعوت مینماییم.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!