به نام خدا

جامعه  امروزی جهانی به موجب تغییرات گسترده محیطی، اقتصادی و اجتماعی به روایتهای گسسته شده از فرهنگ های متنوع با سبک های زندگی مغایر با اندیشه و تجارب کسب شده در طول زندگی بشر مبدل گشته و عدم رجوع و تمرکز بر روی سالها تجربه زیستی و فرهنگی موجب پدید آمدن زنجیره ای از خلاء های فرهنگی ، اجتماعی و زیستی شده که نا گزیر معماری به عنوان جزئی لاینفک از زیست انسانها به مأمن همه این گسست های فرهنگی تبدیل شده و  به ناچار یک آشوب تاریخی را با مجموعه ای از فرآیند هایی فارغ از اندیشه در خود جا داده است. ایران عزیز که کشوری با معماری غنی و تمدنی چند هزار ساله میباشد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نشان های یک زبان غیر مشترک در آن به خوبی واضح است.

این است که در مؤسسه مطالعات راهبردی معماری به فکر ایجاد پلتفرمی برای توسعه معماری اندیشمندانه ، فاخر و مطابق با نیاز های اجتماعی و زیستی انسانها افتاده و به موجب آن طرح ” معماری خوب ” ایجاد گردیده  و شعاری  را برای خود برگزیرد ، آن شعار ” افزایش کیفیت فضای زندگی مردم از طریق ارتقاء سلیقه عمومی ” میباشد که راهبرد ما را توأمان با جستجوی چیستی معماری خوب با مؤلفه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی مردم ایران شکل داده و برای جامع عمل پوشاندن به آن روش های گوناگونی را برگزیرده است .

ما در طرح معماری خوب برآنیم تا تهدید افزایش تعداد دانشجویان معماری را با مبدل ساختن آنها به عنوان سفرای معماری در عرصه زندگی مردم به فرصت تبدیل کرده و این خیل عظیم معماران در عرصه کشور را با برنامه هایی که تدوین نموده پس از توانبخشی برای پاسخگویی به نیاز های مردم به عنوان یک معمار ، در عرصه جامعه مطرح کرده که افزایش کیفیت زندگی مردم از طریق ارتقاء سلیقه عمومی را موجب گردد.

سعی بر آن بوده که برنامه های عملیاتی طرح معماری خوب را به گونه ای تنظیم نماییم که در قالب کارگروه های مختص به خود ضمن ایجاد هم افزایی در بدنه های خصوصی و دولتی کشور ، بخشی از جامعه را مورد هدف قراردهد که همه آنها با یک شبکه اجتماعی در قالب پلتفرم آنلاین معماری خوب یکپارچه شده و قابلیت خدمات رسانی به تیم های معماری خوب در سراسر کشور را داشته باشد ، این پلتفرم از 7 خرداد 1397 به صورت آزمایشی فقط در دسترس تیم ها و اعضای طرح معماری خوب خواهد بود.

طی 2 سال گذشته با آزمون و خطای روش ها و فعالیت های گوناگون و بررسی نمونه ها و پلتفرم های موجود در جهان برای حصول هدفی که به خلاصه شرح داده ، به برنامه ای دست پیدا کردیم که شاکله معماری خوب را به شرح زیر بیان مینماید ، اما قبل از بیان برنامه ها شاید ذکر این موضوع خالی از لطف نباشد که خصوصیات چند فرهنگی بودن و خلاء های تاریخی متوالی در ایران  را در کمتر جایی از جهان میبینیم که همین امر موجب عدم نیاز به پلتفرم ها ی مشابه در جهان و جایزگینی آن با پلتفرم های مفروض بر آگاهی ضمنی مردم نسبت به معماری و شهر شده است . بنا براین برنامه های طرح را مشتمل بر 6 برنامه اصلی دانسته ا یم

 به طور خلاصه این برنامه ها از قرار زیر هستند: 1- برنامه پژوهش 2- برنامه مشارکت شهروندی 3-برنامه جوانان معماربرای مردم 4-مشاوره برای مردم با کمک جامعه معماری 5- برنامه توانبخشی معماران و 6- برنامه کارگزینی اجتماعی برای فرصت آفرینی ازطریق مسئلولیت اجتماعی معماران برای معماران

ما در طرح ” معماری خوب ” سخت اعتقاد داریم که آشوب شرایط امروز معماری ایران اگرچه محصول مؤلفه های گوناگونی میباشد ، اما علل اصلی آن جاری شدن تفکری در میان جامعه معماری میباشد که جامعه ، فرهنگ و پاسخگویی نیاز های به آن را اولویت خود ندانسته و مردم را در هاله ای  از ابهام که اساسا معماری به چه نیازشان پاسخ خواهد داد ، محبوس ساخته و خود موجب بروز تبعات ثانوی مخربی روی رفتار اجتماعی مردم نیز شده است.

لذا معماری خوب راهی سخت و پر از تناقض های فرهنگی در پیش دارد که برای تسریع در هدفش دستان همه جامعه معماری را در همه طیف های فکری  به گرمی میفشارد.

c692fec0-482a-44c8-aced-1031bb44b083

1ad3a5e0-c994-4f10-adfe-7a9e6d682c9d

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!