سوابق تحصیلی :

1386                    دکترای معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

                            موضوع پایان نامه : طراحی مدل آموزشی رشته معماری در ایران

                           بهره‌گیری از تفکر سیستمی جهت افزایش میزان اثربخشی

1379                   کارشناسی‌ارشد معماری – شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

                           موضوع پایان نامه : طراحی ساختمان بورس اوراق بهادار تهران

——————————————————————————————————–

سابقه حرفه ای :

  • عضو هیئت علمی  واستادیار دانشگاه آزاد اسلامی  -واحد مرکزی – گروه هنر و معماری (از سال 1380 تا کنون)
  • عضو هیئت مدیره، طراح ارشد معماری و شهری مهندسین مشاور نگین شهر آینده (از اردیبهشت 1380 تا کنون)
  • عضو هیئت راهبر و از بنیان گذاران گروه خط 11 (کارگاه تجربی شناخت تهران)(از تابستان 1389 تا کنون)
  • دبیر مشاور مجله معماری همشهری(از شماره 1 تا 19)
  • عضو هیئت مدیره انجمن علمی تعلیم وتربیت وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

سابقه تدریس در حوزه های:

1-     طراحی ساختمانهای مسکونی

2-     درسگفتارهای شهری و تحلیل فضای شهری

3-     روش تحقیق

4-     نظریه ها و روش های طراحی

——————————————————————————————————————————-

پژوهش، ارائه مقاله و شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی در خصوص:

1-     آموزش معماری (ساختار آموزش، برنامه های درسی، تبارشناسی آموزش، ویژگی های آموزش عصرفراصنعت و تاثیر آن بر رشته معماری، آموزش پایداری، آموزش کل نگر)

2-     مدرنیته و مدرنیزاسیون (بحران هویت محله، بازخوانی مفهوم محله)

3-     توسعه شهری (شهرهای خلاق، شهرهای پسا صنعتی)

4-     عرصه های عمومی (حافظه و عرصه عمومی، تولید غیر مادی، شهر پسا صنعت و عرصه عمومی)

5-     انسان شناسی فرهنگی (بازخوانی الگو در معماری)

6-     توسعه روستایی (منظر فرهنگی،توریسم فرهنگی، سامان دهی مشارکتی روستا)

7-     جنسیت و فضا

——————————————————————————————————-

سوابق در برگزاری کارگاههای آموزشی و همایش ها:

 

1388                  معماری به مثابه اثر و جریان اجتماعی : تمرکز بر طراحی محور شهری زید، شهدا و کارگر در شهر بم با

                           مشارکت مردم در پروسة  طراحی. سخنران مدعو در کارگاه معماری معاصر ایران.

1389                  توسعه ی پایدار و شهر های اکولوژیک، سومين همايش توسعه پايدار در شهر محلات.

 

1389                  طراحی شهری مشارکتی در بم، حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران.

1389                  برنامه ریزی و رویکرد استراتژیک در طراحی و توسعه شهری، حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران.

 

1390                  شهر اکولوژیک و آینده بهتر برای نسل آینده با تکیه بر رویکرد استراتژیک در توسعه شهرها. اولین کنفرانس بین المللی  دوچرخه   شهری

1391                  نقش پیاده راه در توسعه شهرهای پساصنعت

                               برگزارکننده: شرکت جامع حمل و نقل و ترافیک ،20 شهریورماه

1391                 شهرهای پساصنعتی و نقش طبقه خلاق در توسعه ی شهری، (با تاکید بر نقش آینده قلعه مرغی در استقرار

                        طبقه خلاق)

                             برگزارکننده: معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

 

1391                 شهر های پسا صنعتی و فرهنگ به عنوان راه حلی نو برای تجدید حیات شهر، چهارمین همایش هفتة

                          اصفهان..

1392                  همایش زن ،معماری و شهر ، بهمن ماه 1392 در سالن شهید آوینی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

                         برگذار کننده: موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران وقطب علمی معماری دانشگاه تهران

                          رئیس همایش :دکتر ایرج اعتصام

                          دیبر علمی : دکتر شادی عزیزی

سوابق پژوهشی منتخب)کتاب):

کتاب: ايده‌های طراحی

نوشتۀ برت بيلفلت

مترجم: دكتر شادي عزيزي، استاديار معماري دانشگاه آزاد اسلامي

ا نتشارات فرهنگستان

——————————————————————————————————–

 

سوابق پژوهشی منتخب)مقاللات و همایش ها)

1382                  نقش معماران در طراحی و ساخت مقاوم در برابر زلزله – به همراهی دکتر فریبرز ناطقی الهی، اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، دانشگاه تهران (ارائه مقاله و سخنرانی)

1386                  برنامه‌ریزی استراتژیک و شهرهای اکولوژیک نمونه موردی تمرکز بر شهرهای دوچرخه محور : شهر محلات در استان اصفهان، سومین همایش توسعه پایدار در شهر محلات (ارئه مقاله و سخنرانی)

1387                   “تاریخ و آموزش یک فرارشته” ، مجله معماری و فرهنگ، شماره 34، سال 1387

1387                  بازخوانی آموزش معماری در ایران از منظر سیستم فکری – نظری SIGGS با تمرکز بر انتخاب محتوای درسی، سومین کنگره آموزش معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

1388                  مطالعه برروی منظر فرهنگی به عنوان پتانسیلی برای توسعه پایدار جوامع محلی (نمونه موردی : احیاء روستای گرمه)، کنگره بین‌المللی میراث فرهنگی و تنوع فرهنگی، چالشی برای آموزش دانشگاهی، دانشگاه Cottbus، آلمان (سخنرانی و چاپ مقاله)

A Study of Cultural landscape as a potential for sustainable development of Local scale: A case study of Garmeh village redevelopment. International Conference of World Heritage and Cultural Diversity-Challenge for University Education, Cottbus, Germany (presentation paper)

 

1388                   بحران هویت محله در شهرهای جدید (چالشهای طراحی مراکز محله در شهر جدید بهارستان)، مجله آبادی، شماره زمستان 1388

1388                  معماری به مثابه اثر و جریان اجتماعی : تمرکز بر طراحی محور شهری زید، شهدا و کارگر در شهر بم با مشارکت مردم در پروسة طراحی، سخنران مدعو در کارگاه انسان شناسی معماری، فرهنگستان هنر

 

1389بهره‌گيری از شبکه توريسم فرهنگی در توسعه پايدار روستاي بيابانی در ايران ( نمونه موردی : دهستان خور و بيابانک استان اصفهان(،کنگره بین المللی مطالعات خاور میانه، بارسلونا (سخنرانی و ارائه مقاله)

Using Cultural Tourism Network in Sustainable Development of Desert Villages

in Iran.Case study: khor o Biyabanak District, Esfehan, 3rd World Congress for

Middle Eastern Studies (WOCMES), Barcelona (Catalonia, Spain), 19th to 24th

July, 2010(presentation paper)

1389                 ضرورت نظام منعطف آموزش معماری در راستای پاسخگويی به چالش‌های جهانی و بومی پایداری ، مجله  علمی – پژوهشی هویت شهر- شماره پاییز و زمستان

1389                   باز زنده سازي معماري بومي روستايي از طريق توسعة روشها و راهنماهاي طراحي لرزه‌اي مبتني بر کارایی.

   کنفرانس ببن المللی سکونتگاههای روستایی به همراهی دکتر حميدرضا موسوی

1389                   آموزش معماری در ايران به چه افقی می نگرد؟ (لزوم برنامه ريزی راهبردی برای آموزشمعماری در ایران)،  نشریه علمی و پژوهشی پژهش در باب تعلیم وتربیت

1389                   در جستجوی پایتخت پیاده ( از طهران شاه طهماسبی تا تهران کنونی)، ماهنامه معماری همشهری

                          شماره 1 بهمن ماه

1389                   مقدمه ای درباره مفهوم محله،جلوه گاه زندگی امروز، ماهنامه معماری همشهری ، اسفند ماه

1390                   چه کسانی شهر را می سازند؟ شهروندان یا شهرسازان، ماهنامه معماری همشهری ، فروردین و

                           اریبهشت ماه

1390                   نگاهی به پروژه ساماندهی مسیل های منطقه 3 ، ماهنامه معماری همشهری ، فروردین و اریبهشت

                          ماه ، به همراه دکتر حمیدرضا موسوی

1390                  انسان شناسي فرهنگي وسيله اي براي بررسي عوامل شكل دهنده معماري  ،

                           نشریه علمی پژوهشی  هویت شهر ع شماره 12

                       هویت شهر، به همراه  علیرضا دلپذیر

1390                   نگاه کل نگر در فرآیند خلق اثر معماری و آموزش معماری پایدار)، فصلنامه علمی تخصصی هنرسو،

                           دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، سال اول ،بهار 1390

1390                   در جستجوی حیات( بچه های نارمک هنوز حیات دارند.) ، ماهنامه معماری همشهری خرداد ماه

1390                   رویکردهای آموزش معماری و اثربخشی آن در ایران، جامعه و فارغ التحصیلان معماری، ماهنامه

                          معماری همشهری ، شماره 4، تیر ماه نود

1390                   کنکاشی در پنچره های قدیمی و بازشوهای امروزین، پنجره ای به سوی حيات، ماهنامه معماری

                           همشهری، شماره 5، مرداد ماه نود

1390                   نقش بلوارهای شهر در حيات مدنی و زندگی اجتماعی شهروندان، تجربه بودن در بلوار، ماهنامه

                          معماری همشهری شماره 4، تیر ماه نود

1390                    سلیقه، خواست، اقتصاد زمین و زمان و … کدام يک؟ سرمایه داری مستغلات، ماهنامه معماری

                           همشهری، شماره 9، آبان ماه نود

1390                    قدرت حضور در لحظه و آفرینش فضای شهری( تأملی در باب خیابان نیلوفر و کنش شهروندی در آن) ،

                          ماهنامه معماری، همشهری، شماره 11، دی ماه نود

1390                  Describing a model for evaluating the old and new neighborhoods patterns, Design Principle &Practice  journal

1391                   عنوان : بازتولید حافظه شهر در اراضی قلعه مرغی  بررسی ظرفیت های شکل گیری یادمان ها و       

                            یادبودها در فضای عمومی رهاو منعطف ، ویژه نامه زیباسازی در خصوص یادمان شهری

1391                    محوریت دانشگاه و نقش دانشجویان به عنوان مولد کالای غیرمادی در توسعه شهری، ویژه نامه

                           زیباسازی در باب دانشگاه و شهر

1392                     زندان یا کاخ ؟ تورم غیر قابل باور قیمت مسکن کدام یک را به همراه دارد؟، مجله گذار ، ویژه

                                  مسکن ، شماره 2،

1392                  بازشناسی فرهنگی الگوی رنگ در معماری ایرانی ، مجله معمارشهر ،شماره 3   

                               مسکن ، شماره

1392                  خروج فقرا یا خروج اغنیا؟ ، مجله ماهنامه فرهنگی هنری نمایه تهران،شماره 1     

                            ——————————————————————————————————-

همکاری و مدیریت پروژه‌های منتخب :

1380                  طراحی شهری محله هفت چنار و پارک هفت چنار منطقه 10، کارفرما : حوزه معاونت معماری و شهرسازی، (کارشناس‌ارشد شهری)

1381                  طراحی شهری محور امام خمینی محدوده بین یادگار امام و نواب، کارفرما : شهرداری منطقه 10، (مدیر پروژه و کارشناس ارشد طراحی شهری)

1384                  طراحی مجموعه مسکونی نادر شهر مشهد، کارفرما : بنياد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی (مدیر  پروژه)

1384                  طراحی شهری محور زید، شهدا، کارگر، شهر بم، کارفرما : شهرداری بم (مدیر اجرایی پروژه و طراحی ارشد شهری)

1387/1386         طراحی منظر واجرای پارک محلی زید، شهر بم کارفرما : شهرداری بم (مدیر  اجرایی پروژه و طراحی ارشد منظر)

1388                  طراحی بافت فرسوده محله خاماچیلار شهر خوی کارفرما : شهرداری خوی (مدیر پروژه و طراحی ارشد شهری)

1391                  برنامه‌ریزی و طراحی 5 مرکز محله شهر جدید بهارستان، استان اصفهان، کارفرما: شرکت عمران شهر جدید بهارستان (مدیر پروژه و طراحی ارشد شهری)

1390                  طرح احیاء و ساماندهی مسیل‌های منطقة 3 با محوریت حرکت پیاده و فضاهای سبز و تفریحی، کارفرما: حوزة معاونت معماری و شهرسازی (مدیر اجرایی پروژه و طراحی ارشد شهری)

در حال انجام:       پیاده‌راه‌سازی محدودة صفوی شهر تهران (منطقه 12)، کارفرما: حوزة معاونت معماری و شهرسازی (مدیر پروژه و طراحی ارشد شهری)

در حال انجام:       طرح ساماندهی . توسعه اراضی وابسته به بوستان ولایت (پادگان قلعه مرغی سابق)، کارفرما: حوزة معاونت معماری و شهرسازی (عضو شورای مدیریت و طراحی ارشد شهری)

در حال انجام:       برنامه راهبردی ساماندهی رود دره های هفت گانه شهر تهران کارفرما: حوزة معاونت معماری و شهرسازی (مدیر طراحی و طراحی ارشد شهری)

کنفرانس ملی زن،معماری و شهر 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!