سپتامبر 3, 2020

در نکوداشت زنده یاد فرهاد احمدی

حدود 4 سال پیش یعنی سال 1395 موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران مجله ای آنلاین تحت عنوان برساو داشت که به موضوع معماری پایدار میپرداخت ، […]
به ما کمک کنید، اهدا